Algemene Voorwaarden

Bij aankoop van een vliegticket wordt de overeenkomst gesloten door en tussen AerialMedia en/of Luchtreclame.nl en U, uw vertegenwoordigers en rechtsopvolgers en wordt van kracht op de datum van elektronische ondertekening van deze overeenkomst (Door middel van uw IP adres) of door aankoop of gebruik van een (cadeau)bon, bestelling of (cadeau)vliegticket. Deze overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van het bon en de aankoop van dit vliegticket en vermeldt de verplichtingen van ons tegenover U en uw verplichtingen tegenover ons met betrekking tot het product die U koopt.

Deze overeenkomst en de eventuele aanvullende gedragslijnen van ons, samen met alle wijzigingen daarin, omvatten de volledige en uitsluitende overeenkomst tussen U en ons vliegbedrijf.

Naast de transacties die U aangaat ten behoeve van uzelf, verklaart u ook gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst voor transacties aangegaan namens U door een ieder die optreedt als uw vertegenwoordiger en voor transacties aangegaan door iedereen die gebruik van bestellingen via onze site ongeacht of die transacties namens U zijn aangegaan. U erkent dat aanvaarding door ons van al uw verzoeken voor diensten te leveren door ons vliegbedrijf, plaats zal vinden ten kantore van ons bedrijf op vliegveld Teuge, tenzij schriftelijke anders overeengekomen.

Betaling

U verklaart ons te zullen betalen op het moment dat U bestelling plaatst binnen de gestelde termijn van acht (8) dagen tenzij anders overeengekomen. Alle vergoedingen zijn onmiddellijk opeisbaar zelfs als uw vliegticket(s) worden opgeschort of worden geannuleerd voor het eind van de geldigheidsduur. Wij behouden ons het uitdrukkelijk het recht voor om prijzen aan te passen via melding per e-mail en/of mededeling op onze website. U kunt betalingen verrichten door middel van een bankoverschrijving met het factuurnummer als betalingskenmerk. Indien het om enige reden niet mogelijk is voor ons om door middel van de door U gewenste betalingsmethode het volledige bedrag dat door U aan ons is verschuldigd voor de geleverde diensten te innen, of als wij een boete verschuldigd zijn voor vergoedingen die eerder zijn geïnd via de door u gewenste betalingsmethode, verklaart U dat wij alle mogelijke rechtsmiddelen mag inzetten om de verschuldigde bedragen te innen.

Annulering bestelling

U kunt uw bestelling binnen 8 dagen na aanschaf annuleren. De kosten hiervoor zijn Euro 20,00 incl. BTW per (cadeau)bon.

Terugbetalingen

In het algemeen zijn (cadeau)bonnen niet restitueerbaar. Wij kunnen besluiten tot terugbetaling. Beslissingen over terugbetaling worden van geval tot geval bekeken. Terugbetalingen zijn alleen mogelijk als het vliegticket niet is ingelost. Als U een terugbetaling wenst, dient U contact op te nemen met het vliegbedrijf. Contactgegevens van ons vliegbedrijf vindt U op de website.

(Cadeau)bonnen zijn overdraagbaar

De door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen kunnen worden gebruikt door U of door de ontvanger die U hebt aangegeven tijdens de oorspronkelijke transactie. (cadeau)bonnen zijn overdraagbaar en kunnen worden gebruikt door derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw (cadeau)bonnen.

(Cadeau)bonnen hebben geen contante waarde

De door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen hebben geen contante waarde. (cadeau)bonnen kunnen alleen worden ingelost voor de diensten die zijn vermeld op het (cadeau)bonnen.

Geldigheid van (cadeau)bonnen

De door U gekochte en door ons aan U geleverde vliegtickets verliezen hun geldigheid na twaalf (12) maanden, na uitgifte datum, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land waarin ze worden ingelost.

De geldigheidsduur van de door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen kan worden verlengd als U of de ontvanger per email contact opneemt met ons vliegbedrijf binnen twaalf (12) maanden na de datum van aankoop. Contactgegevens van ons vliegbedrijf vindt u op website van ons bedrijf. Hieraan zijn kosten verbonden.

Verlengen geldigheid (cadeau)bonnen

De (cadeau)bonnen kunnen eenmalig worden verlengd. Indien dit verzoek valt binnen de geldigheid van het ticket zijn de kosten hiervoor Euro 20,00 incl. BTW per (cadeau)bon. Valt dit verzoek na de geldigheid van de bon dan zijn de kosten Euro 35,00 Incl. BTW per (cadeau)bon. De verlenging is voor een periode van maximaal een half jaar, waarbij de ingangsdatum de einddatum is van het originele ticket. Wanneer het ticket opnieuw niet gebruikt wordt in de verlengingsperiode dan komt het (cadeau)bon te vervallen en vindt er geen restitutie plaats. (cadeau)bonnen die door derden zijn verkocht anders dan hier vermeld vallen niet onder deze regeling. Hiervoor dient u met de verkopende partij afspraken te maken.

Annulering van passagiers vluchten

Wanneer er telefonisch of via e-mail een vlucht gereserveerd is volgt er per mail een bevestiging naar de klant toe. Vanaf dat moment is de vlucht vastgelegd. Wil de klant de vlucht annuleren of verplaatsen dan kan dit alleen wanneer men dit per mail aanvraagt en de kosten van annulering, zijnde Euro 17,50 incl. BTW heeft voldaan. Pas na ontvangst van deze betaling kan er een nieuwe afspraak worden gemaakt. U ontvangt een betalingsbericht per mail. Dit bericht dient u te kunnen tonen bij gebruik van de (cadeau)bonnen.

Annulering van de geplande en bevestigde vlucht op de betreffende vliegdag kunnen alleen vanwege weersomstandigheden geannuleerd worden, door het vliegbedrijf. In dat geval kan de vlucht, zonder kosten, opnieuw gereserveerd worden, mits het valt binnen de verloopdatum van uw (cadeau)bonnen. Het afbellen van vluchten is een service die wij verlenen maar is nimmer een verplichting vanuit het vliegbedrijf.

Indien het vliegen in een aan arrangement door weersomstandigheden geen doorgang kan vinden ontvang u een vervangende ticket voor het vliegen. Deze ticket kunt u binnen de geldigheid van de ticket alsnog verzilveren bij ons vliegbedrijf.

Toeslagen weekend/feestdagen

Op vluchten die in het weekend of op officiële feestdagen plaatsvinden is een toeslag van € 20,00 incl. BTW van toepassing. Indien u een ticket voor weekdagen hebt, dient dit bedrag ter plaatse contant te worden afgerekend.

Brandstoftoeslagen

Voor passagiersvluchten kunnen er eventueel brandstoftoeslagen van toepassing zijn om de fluctuaties in de brandstofprijs te compenseren.

Weigeren van passagiers

Wanneer een passagiers zich dusdanig gedraagt en daarmee de vliegveiligheid in het geding kan brengen in de breedste zin des woord kan een passagier geweigerd worden op een vlucht en komt de ticket te vervallen.

Iedere passagiers dient zelfstandig in staat te zijn het vliegtuig te kunnen betreden en uit te kunnen verlaten. Indien dit niet kan dan mogen wij omwille van veiligheid aan boord van onze vluchten weigeren.

Gewichten van passagiers

Bij een ticket voor 3 personen kunnen er maximaal 3 passagiers mee, de leeftijd maakt niet uit maar de totale massa van de 3 personen mag niet meer dan niet meer bedragen dan 225 kg. Bij een ticket voor 1 persoon kan er maximaal 1 passagier mee, de leeftijd maakt niet uit maar de totale massa van de persoon mag niet meer dan niet meer bedragen dan 95 kg.

Aanvullende voorwaarden voor opdrachten luchtfotografie

Betaling geschied 50% bij opdrachtverstrekking, de resterende 50% na levering van de luchtfoto(s). Levering geschied binnen vier (4) maanden mits de weersomstandigheden toereikend zijn. Er vindt geen restitutie plaats van gelden als de locatie door de opdrachtgever onjuist is weergegeven.

Luchtfoto’s rechtenvrij te gebruiken dus geen auteursrechten voor eigen gebruik bij opdrachtgever, verkooprechten en publicatierechten bij AerialMedia. Het is niet toegestaan de fotoreportage door te verkopen aan derden zonder schriftelijke toestemming en nader overeen te komen leges van AerialMedia.

Tevens verwijzen wij u graag naar de Algemene Voorwaarden Fotografen Federatie dd. Oktober 2011 (zie hier voor .pdf van het document) welke tevens van toepassing zijn op onze diensten.

Aanvullende voorwaarden HD filmpjes van passagiersvluchten

Wij bewaren alle gemaakte filmpjes tot zes (6) weken na vliegdatum. Eventuele foutief gefilmde of niet gefilmde vluchten hebben recht op restutie van gelden van uitsluitend de gelden van de HD film. Wij zijn op geen enekel wijze verantwoordelijk voor andere zaken buiten de levering van de HD film en de klant heeft geen recht op eventuele additionele compensatie. Als er buiten de periodetot zes (6) weken na vliegdatum blijkt dat er een leveringsprobleem is dan is dit het risico van de klant. 

Aanvullende voorwaarden voor opdrachten luchtreclame

Alle vluchten worden onafhankelijke van elkaar gefactureerd en de betaling geschied voor aanvang van de reclamevlucht.

Als er door weersomstandigheden niet gevlogen kan worden, dan worden er ook geen kosten in rekening gebracht (met uitzondering van de aanmaakkosten van de eventuele reclamedoeken) en wordt het volledige bedrag voor die specifieke datum gecrediteerd.

Als er in verband met aangepaste regelgeving met betrekking tot het luchtruim rondom de Randstad geen doorgang van de luchtreclame opdracht kan vinden door afkeur van het vliegplan door de luchtverkeersleiding, dan worden er ook geen kosten in rekening gebracht en wordt het volledige bedrag voor die specifieke datum gecrediteerd.

Als u een annulering plaatst dan worden er 25% kosten in rekening gebracht als dit binnen 14 dagen van de vliegdatum valt, 50% kosten in rekening gebracht als dit binnen 14 dagen van de vliegdatum valt en 100% als dit binnen 7 dagen van de vliegdatum valt.

Voor alle luchtreclame kan er gevlogen worden van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur t/m 19:00 uur en zaterdag t/m zondag van 10:00 uur t/m 19:00 uur.

Aanvullende voorwaarden voor opdrachten zeppelinreclame

Betaling geschied 50% bij opdrachtverstrekking, de resterende 50% voor aanvang van de eerste vliegdag.

Bij de berekening is er vanuit gegaan dat er een weersverzekering wordt afgesloten voor het niet doorgaan van de huur door weersomstandigheden voor 10% van de subtotaal prijs (excl. BTW) van de overeenkomst. De weersverzekering voorkomt een betaling van 45% over het totaal bij het niet doorgaan van de opdracht door weersomstandigheden.

De aanmaakkosten van de reclamevlaggen en leges worden niet gecrediteerd indien er geen doorgang kan vinden door weersomstandigheden en/of annulering door de opdrachtgever.

Op het moment dat er helium in de ballon gaat op de eerste dag, betekend dat de gehele opdracht betaald moet worden, ongeacht de weersomstandigheden tijdens de overige dagen

Aanvullende voorwaarden voor levering keyrings

Betaling geschied 50% bij bevestiging en 50% na levering van de bestelling.

De opdrachtgever dient de tekst(en) voor op de keyring aan te leveren en deze op de opdracht bevestiging te controleren en de verantwoordelijkheid voor de juistheid ligt bij de opdrachtgever.

Levering geschied binnen 21 dagen tenzij anders overeengekomen.

Klachtenafhandeling

Indien er klachten zijn, kunt u dit per email (klachten@aerialmedia.nl) aan ons melden. U ontvangt dan binnen zeven (7) werkdagen per email een antwoord/oplossing van uw klacht.